GONZ.

..GONZALO WHO?

: narratives

: bild + ton

: einzelbild

: ex libris

: status quo

: you + me!?

[vita]

«